กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Computer Technology Department, Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University)

Card image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์

Card image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย
Card image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
Card image
ผู้ชวยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์
Card image
อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง

Card image
อาจารย์ปกรณ์ กัลปดี
Card image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริบูรณ์ ดีกา
Card image
อาจารย์ปิยภัทร โกษาพันธุ์
Card image
อาจารย์ ดร.เอกราช ธรรมษา

Card image
อาจารย์อรอุมา เนียมหอม
Profile
Card image
อาจารย์อัจฉริยา เหล่าศิริ
Profile
Card image
อาจารย์ณัฐวัตร คมเฉียบ
Profile
Card image
อาจารย์ธัญลักษม์ ดีกา
Profile

Card image
อาจารย์รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ
Profile
Card image
อาจารย์วจิราภรณ์ บุญใหญ่
Profile
Card image
อาจารย์พัฒนา ศรีชาลี
Profile
Card image
อาจารย์วนษา สินจังหรีด
Profile

Card image
อาจารย์เฉลิมเกียรติ สุตาชา(ลาศึกษาต่อ)
Profile
Card image
อาจารย์ชานนท์ จังกาจิตต์
Profile
Card image
อาจารย์ปิยะวัฒน์ อัฒจักร์
Profile
Card image
อาจารย์กษมา ดอกดวง
Profile

Card image
อาจารย์ศิริภิญญา อาสา
Profile
Card image
อาจารย์ภัทรกิติ ไชยสิงห์ (ลาศึกษาต่อ)
Profile
Card image
ติดต่อกลุ่มวิชา
Profile

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 50) ชั้น 7 ::    09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738