ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์

   08-9949-8295    surajate.o@ubru.ac.th    Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- วิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography)
- วิทยาการซ่อนข้อมูล (Steganography)
- การออกแบบและความมั่นคงบนระบบเครือข่าย (Network Security and Design)
- การออกแบบดิจิตอลฮาร์ดแวร์ (Digital Computer Hardware Design)
- คอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเดี่ยว (Single-Board Computers)
ผศ.ดร.กชกร เจตินัย
  08-2782-8226
  kotchakorn.j@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- Semantic Web (เว็บเชิงความหมาย)
- Information Integration (การรวมสารสนเทศ)
- Rule-based Approach (วิธีการตามกฎ)
- Data Mining (เหมืองข้อมูล)
- กาคเชื่อมโยงออนโทโลยี (Ontology Mapping)
ผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล
   08-9116-6062
  egkarin.w@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- การออกแบบเครือข่าย
- การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- ระบบปฏิบัติการรหัสเปิด
- การรักษาความมั่นคงและบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ผศ.ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์
   06-3546-8998
  chaiwut.w@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- Signals Processing and Linear Systems
- Circuits Analysis
- ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรก
อาจารย์ปิยวิทย์ เอี่ยมพริ้ง
   08-1620-5848
  piyawit.i@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์
- กลยุทย์ การจัดการ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
อาจารย์ปกรณ์ กัลปดี
  
   @ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- Mobile Application (Android, iOS)
- Windows Application (C#)
- Database System
อาจารย์บริบูรณ์ ดีกา
  08-8154-5577
  boriboon.d@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
- การออกแบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
อาจารย์ปิยภัทร โกษาพันธุ์
  08-8081-1795
  piyapat.k@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
- ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
- ปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสำนักงาน
- Web Programming
- Mobile Application
อาจารย์ ดร.เอกราช ธรรมษา
   08-1760-3302
   ekarach.t@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
- Web Programming
- Mobile Application
อาจารย์อรอุมา เนียมหอม
   08-1547-5052
  onuma.n@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- โครงงานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- จริยธรรมและการเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกร
- กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อาจารย์อัจฉริยา เหล่าศิริ
   08-4004-3962
  atchariya.l@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ณัฐวัตร คมเฉียบ
   08-0209-6409
  natthawat.k@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ปฏิบัติการระบบเครือข่าย
- การเขียนแบบวิศวกรรม
- การออกแบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ธัญลักษม์ ดีกา
  08-3676-5559‬
  tanyaluk.d@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ฟิสิกส์และเคมีสำหรับนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ
  06-5219-4656
  ratchadaporn.s@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- การบำรุงรักษาและการบริหารระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์วจิราภรณ์ บุญใหญ่
  08-2018-8683
  wajiraporn.b@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
อาจารย์พัฒนา ศรีชาลี
  08-9423-0666
  pattana.s@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์วนษา สินจังหรีด
   08-6648-6197
  vanasa.s@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ฟิสิกส์และเคมีสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์
อาจารย์เฉลิมเกียรติ สุตาชา(ลาศึกษาต่อ)
   08-5017-8460
  chalermkiat.s@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
- การออกแบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
อาจารย์ชานนท์ จังกาจิตต์
   08-9428-7401
  chanon.j@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- Wireless Sensor Network
- Smart Device
- Progressive Web Apps
อาจารย์ปิยะวัฒน์ อัฒจักร
   08-7448-7882
  piyawat.a@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- การพัฒนาระบบงานประยุกต์บนเว็บ
- โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์กษมา ดอกดวง
   09-4263-4259
  kasama.d@ubru.ac.th
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
อาจารย์ศิริภิญญา อาสา
   08-2137-5372
   ma_nowxx@hotmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- คณิตศาสตร์วิศวกรรม
- คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ภัทรกิติ ไชยสิงห์ (ลาศึกษาต่อ)
   08-6867-5646
   pattarakitti.c@gmail.com
   Website

หัวข้อที่เชี่ยวชาญและสนใจ

- ความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ติดต่อกลุ่มวิชา
   09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738
   com.tech.net.eng@gmail.com
   Website
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตึก 50) ชั้น 7 ::    09-4530-5686, 0-4535-2000 ต่อ 1724,1726, 1737, 1738